Upravno vijeće Dječjeg vrtića Planet mašte na  sjednici održanoj 25.04.2022. donijelo je odluku o:

UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ PLANET MAŠTE
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.,
ELEKTRONSKIM PUTEM OD 02.05.2022.-13.05.2022.

A) ZAHTJEV ZA NASTAVAK POHAĐANJA VRTIĆA (dosadašnji korisnici):

Ispunjava se zahtjev za nastavak, ugovor, obrasci, tablica za provjeru prebivališta za MUP, roditelji djece koja moraju donijeti nove liječničke potvrde biti će obavješteni

B) PRIJAVE ZA UPIS DJECE:

VRSTA PROGRAMA:

Redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja i obrazovanja  u vrtićke odgojno -obrazovne skupine od 3. godine života do polaska u školu.

Potrebna dokumentacija:

  1. potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta na kojoj pedijatar mora staviti mišljenje da li dijete zadovoljava uvijete za upis u dječji vrtić
  2. izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list (kopija)
  3. potvrda o prebivalištu
  4. zahtjev za upis djeteta
  5. presliku osobne iskaznice oba roditelja ili skrbnika djeteta

Roditelji djece koji po prvi puta predaju upisnu dokumentaciju o rezultatima će  biti obaviješteni elektroničkim putem od 23.-27.05.2022.

Upis djeteta u Dječji vrtić i sklapanje ugovora o korištenju programa Dječjeg vrtića temelji se na navedenoj upisnoj dokumentaciji, te podliježe prethodnoj odluci Upravnog vijeća o odobrenju upisa djeteta u Dječji vrtić.

Rijeka, 27.04.2022.
KLASA: 601-05/22-01/26
URBROJ: 2170/01-54-21-01-22-1

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Adela Durbić

Obrasci i pravilnici  za upis djece u dječji vrtić Planet mašte

Ovdje možete naći sve potrebne dokumente i obrasce za upis u vrtić. Ispunjene pošaljite na mail adresu info@planetmaste.com