PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo svake fizičke ili pravne osobe na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu vrtića da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informaciji se ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje. Poslove službenika za informiranje obavlja Alida Diminić. Zahtjev se može uputiti osobno u prostorijama vrtića, na e-mail vrtića info@planetmaste.com ili poštom na adresu Dragutina Tadijanovića 1, 51000 Rijeka. Vrtić će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2022. GODINU
ODLUKA O SLUŽBENIKU ZA INFORMIRANJE
ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu